Začala sa pilotná výučba v mikroregiónoch Cedron a Požitavie - Širočina

dsc 456725. mája 2015 sa začala pilotná výučba v obciach Poľný Kesov (mikroregión Cedron) a Malé Vozokany (mikroregión Požitavie - Širočina). Počas nasledujúcich šiestich týždňov sa vidiecki seniori oboznámia s problematikou vybraných vzdelávacích programov prezentovaných prostredníctvom výučbových filmov a pracovných zošitov.

Študijné materiály a didaktické pomôcky pre tri vzdelávacie moduly Vidieckej univerzity tretieho veku: Kvalita života seniorov, Hospodárenie na vidieku a Civilizačná gramotnosť seniorov vytvorili pedagógovia zo všetkých fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Účastníkov výučby v Poľnom Kesove privítala manažérka MAS Cedron Mgr. Daniela Kozáková a manažérka projektu Vidieckej univerzity tretieho veku doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., ktorá seniorom priblížila projekt VUTV a zoznámila ich s možnosťami celoživotného vzdelávania na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

"Obraz modernej komplexnej univerzity neznamená  len napĺňanie úloh v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, ale aj schopnosť prispieť k rozvoju regionálnej komunity, v ktorej univerzita sídli.  Okrem dvoch základných úloh plní teda SPU aj úlohy súvisiace s  tzv. treťou misiou, ktorej súčasťou je i  celoživotné vzdelávanie. Jednou z  cieľových skupín sú seniori, pre ktorých SPU v Nitre už viac ako dvadsať rokov poskytuje vzdelávanie formou štandardného modelu Univerzity tretieho veku. Nedostatočná dostupnosť seniorského vzdelávania pre ľudí z vidieckych obcí iniciovala projekt Vidieckej univerzity tretieho veku, ktorého hlavným cieľom je vytvoriť inovatívny model sprístupňujúci toto záujmové vzdelávanie aj v rurálnom prostredí.," povedala docentka Danka Moravčíková.

"Dnes začíname pilotnú výučbu vzdelávacím programom vinárstvo. Je v tom určitá symbolika, keďže 25. máj je sviatkom svätého Urbana, patróna vinárov," dodala.

Prvý dvojhodinový vyučovací blok v Malých Vozokanoch otvorila koordinátorka pilotnej výučby projektu VUTV Ing. Marcela Chreneková, PhD., spoločne s manažérom MAS Požitavie - Širočina Ing. Tomášom Kozolkom. Súčasťou vzdelávacieho programu Vinárstvo bola aj degustácia vínnych vzoriek.

Atmosféra oboch úvodných stretnutí potvrdila opodstatnenosť myšlienky projektu, ktorý vyvrcholí podujatím s názvom Deň VUTV na SPU v Nitre dňa 3. júla 2015.

Vzdelávanie seniorov na vidieku odštartovalo vinárstvom  - www.uniag.sk

 

Poľný Kesov

Malé Vozokany

 

 

Doplnkové informácie