Vidiecka univerzita tretieho veku

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre realizuje od začiatku akademického roka 2013-14 vzdelávací projekt Vidiecka univerzita tretieho veku.

Cieľom projektu je sprístupniť záujmové vzdelávanie prostredníctvom UTV aj pre seniorov žijúcich vo vidieckych obciach, ktorí nemajú možnosť pravidelne dochádzať za vzdelávaním na pôdu našej univerzity. Ponuka pripravovaných vzdelávacích programov v rámci troch modulov Kvalita života seniorov, Hospodárenie na vidieku a Civilizačná gramotnosť seniorov odráža jedinečnú štruktúru všetkých fakúlt SPU v Nitre a nimi zastrešovaných študijných programov.

Projekt VUTV predstavuje zároveň inovatívnu dištančnú formu záujmového vzdelávania pre seniorov, ktorej priekopníkom v prostredí vidieka bude práve naša univerzita.

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Doplnkové informácie