Projekt VUTV

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Prioritná os: Prioritná os 2 – Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
Opatrenie: 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
Prijímateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Názov projektu: Vidiecka univerzita tretieho veku

Výzva OPV-2012/2.1/03-SORO
Kód ITMS projektu: 26120130029

Obdobie realizácie projektu: august 2013 - júl 2015

Celkové oprávnené výdavky: 166 858,80 €
Výška NFP: 158 515,86 €

 

flyervutvm

Doplnkové informácie